Условия за ползване

Последна промяна – 11.10.2019

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦЪТ („СТАД – Близнаков“ ЕООД) предоставя услуги на потребителите си посредством Онлайн магазина POKRIVI.STAD.BG. Тези условия обвързват всички потребители. С използването на електронния магазин, потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
 2. Идентифициране на потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на POKRIVI.STAD.BG, съхранение на IP адреса на потребителя, както и всяка друга информация.
 3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на POKRIVI.STAD.BG не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.
 4. След кликане на бутона „Поръчай“, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в кошницата. Това действие има правно обвързваща сила. С кликане на бутона „Поръчване“ се счита, че договорът е сключен.
 5. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.
 6. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС.

II. ДОСТАВКА

 1. Цената за доставка не е включена в обявените цени на онлайн магазина POKRIVI.STAD.BG. След окончателно приключване на онлайн поръчката, с клиента се свързва администратор на електронния магазин POKRIVI.STAD.BG, който уточнява условията за доставка и окончателната стойност на крайната поръчка.
 2. Потребителят носи изцяло риска от повреждане/ загуба на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
 3. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, ТЪРГОВЕЦЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
 4. При предаване на стоката потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
 5. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
 6. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.
 7. Транспортните разходи за връщане, замяна или рекламация на стока са за сметка на клиента. За да върнете стока, закупена от POKRIVI.STAD.BG е необходимо предварително да ни изпратите имейл с който да ни уведомите за връщане, замяна или рекламация
 8. Tранспортните разходи по връщане, замяна и/или рекламация на стоки по желание на клиента се поемат само от него.

III. ЦЕНИ

Цените, посочени на сайта не включват транспортиране до адреса за доставка. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 1. Потребителят има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на онлайн магазина POKRIVI.STAD.BG.
 2. Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
 3. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
 4. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата POKRIVI.STAD.BG.
 5. Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА се задължава при ползване на услугите:
 • да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
 • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
 • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от ТЪРГОВЕЦА услуги;
 • да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
 • да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол („троянски коне“), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
 • да не извършва злоумишлени действия;
 • да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез POKRIVI.STAD.BG в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или интернет етиката;

6. Потребителят се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

 1. ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
 2. ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на POKRIVI.STAD.BG.
 3. ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез POKRIVI.STAD.BG.
 4. ТЪРГОВЕЦЪТ след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
 5. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА.
 6. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители, независимо дали са регистрирани.
 7. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес pokrivi@stad.bg, ТЪРГОВЕЦЪТ събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦЪТ ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.
 8. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.
 9. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

VI. ИЗМЕНЕНИЯ

 1. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦЪТ има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

VII. ТЕРМИНОЛОГИЯ

 1. Под “Потребител” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата POKRIVI.STAD.BG на своя компютър.
 2. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от потребителя.
 3. Интернет магазина POKRIVI.STAD.BG е собственост на „СТАД – Близнаков“ ЕООД.
 4. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.
покриви

ТРАНСПОРТНИ СПЕЦИФИКИ

Добре е да имате предвид, че повечето продукти в сайта, бивайки масивни строителни материали, са доста тежки и обемни със сравнително ниска относителна стойност спрямо единица тегло/обем! Поради тази причина транспортната услуга винаги се дава допълнително от наш служител обработващ поръчката ви, като се търси най-изгодния и удобен за вас вариант. Този тип търговия ползва типичните доставки с куриерски фирми доста по рядко отколкото масовите онлайн магазини (като такива за дрехи или машини). За пример една пълна покривна система със стандартни керамични или бетонови керемиди за 150 кв.м. покрив е с тегло около 6000 кг и е поставена на средно 6 палета тип евро с размер 120/80 см. Също така почти винаги доставките на практика се извършват с камиони – саморазтоварвачи с кранове или с групажни товари и осигурена от клиента техника за разтоварване. Опцията да се натовари стоката от наш централен склад с транспорт от клиента е също добре работещ вариант.

СРОКОВЕ И ПРЕДПЛАЩАНЕ

В много от случаите когато направите поръчка към нас, ние ще изискваме предплащане. Голяма част от стоките са налични в наш склад и могат да бъдат получени от вас в рамките на 2 до 5 работни дни. Но има и такива, които се поръчват от нас към заводите след потвърдена с предплащане от ваша страна поръчка. В този случай срокът може да стигне 10 – 15 дни и дори повече.

Стоки НЕналични на склад и поръчани специално за ВАС не могат да бъдат отказвани и връщани!!

РЕКЛАМАЦИИ

рекламации на стоки се приемат само и единствено в момента на получаване на стоката от клиента или от негов представител (шофьор изпратен от клиента или друго упълномощено от него лице). Ако клиентът товари стоката си с негов транспорт от наш склад в момента, в който стоката напусне територията на нашата база рекламации НЕ се приемат! Ако ние доставяме стоката с наш транспорт, то клиентът или негов представител приема стоката на обекта и е длъжен да си я провери. При установена нередност или брак това се описва в протокола за доставка (стоковата разписка) на нашия шофьор за да бъде признато като рекламация! В момента в който нашия шофьор напусне обекта рекламации НЕ се приемат! Моля да имате предвид, че когато се работи на едро на цели палета повечето заводи НЕ приемат рекламации за до 2% брак установен във фабрично запечатаните палета. Практиката показва, че заводски добре опаковано пале, ако няма външно видими удари и манипулации, рядко вътре ще има повече от тези 2% брак, които и ние нямам как да признаем и да ви заменим, тъй като и заводите няма да признаят към нас! Препоръчваме ви да допускате тези до 2% брак при оформянето на количествената ви сметка за да си спестим излишни полемики! Ние ви съветваме да оглеждате внимателно стоката си при получаването и особено за единично добавените и по-скъпи детайли (капаци, тройници, капандури и т.н.).

СИСТЕМНА ОТСТЪПКА

Системната отстъпка се генерира при закупуването на покривна система от керемиди и така наречения „тунинг“ – допълващи аксесоари изработени от материал различен от този на основната керемида. „Тунинг“ най-общо са фолиа (мембрани), вентилационни ленти, снегозадържащи скоби, отдушници, гребени, държачи, лепящи обшивки за комини, изходи за покрив и т.н. Тя се генерира на стъпки на база сумарно отношение на стойността на поръчания тунинг спрямо стойността на основните керемиди.

СТОКИ ЗАКУПЕНИ ПО ДОКУМЕНТ СЪС СИСТЕМНА ОТСТЪПКА НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ВРЪЩАНИ!!!